Obchodné podmienky

 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

spoločnosti PicCase, s.r.o. pre predaj plastových obalov na mobilné telefóny a tablety

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou PicCase, s.r.o. so sídlom Kozia 16, 811 03 Bratislava, IČO: 50 481 347, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 113938/B (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z  kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu cez e-shop umiestnený na internetovej stránke predávajúceho www.piccase.sk, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu formou vyplnenej objednávky (formulára) prostredníctvom internetovej stránky www.piccase.sk (ďalej len „objednávka“). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke, inak je objednávka neplatná. Na základe objednávky kupujúceho predávajúci podľa podmienok týchto VOP dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

2.2 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovarov uvedených na internetovej stránke predávajúceho www.piccase.sk, a to najmä plastových obalov na mobilné telefóny a tablety v dizajnoch:

a) uverejnených na tejto internetovej stránke alebo
b) v dizajnoch, ktoré si vytvorí sám kupujúci prostredníctvom svojich fotografií alebo svojich dizajnov.

V prípade vytvorenia vlastného dizajnu kupujúcim, ktorý nespadá pod produkt a dizajny prezentované na stránke www.piccase.sk, kupujúci zodpovedá za kvalitu fotografie alebo inej obrazovej predlohy (dizajnu), ktorú sám poskytne predávajúcemu, za jej vhodnosť  na použitie. Dizajn musí byť predložený kupujúcim v elektronickej forme (vo formátoch uvedených na stránke www.piccase.sk) a musí mať rozlíšenie najmenej 300 dpi. V prípade nesplnenia minimálnych technických požiadaviek bude kupujúci upozornený na nedostatky a na prípadnú zníženú kvalitu výsledného dizajnu.

Na stránke www.piccase.sk je umiestnená aplikácia, ktorá poskytne kupujúcemu názornú ukážku ním vytvoreného produktu pred jeho finálnym spracovaním. Za produkt sa v tomto prípade považuje spojenie dizajnu kupujúceho a nosiča dizajnu (plastový obal pre mobilný telefón alebo tablet).

2.3 Plastové obaly predávané predávajúcim majú dekoratívnu funkciu a aplikujú sa jednoduchým vložením mobilného telefónu alebo tabletu do obalu a jeho zakliknutím tak, aby mobilný telefón alebo tablet bol s obalom pevne a spoľahlivo spojený. V záujme zachovania kvality obalu je potrebné obal chrániť pred mechanickými poškodeniami, poveternostnými vplyvmi, vysokými teplotami a pod.

2.4 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, pričom objednávka kupujúceho bude akceptovaná iba za predpokladu riadnej úhrady kúpnej ceny zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru (t.j. plastové obaly pre mobilné telefóny alebo tablety). Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

2.6 Po vytvorení dizajnu a riadnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim nastáva proces výroby tovaru predávajúcim podľa špecifikácie kupujúceho prostredníctvom aplikácie na stránke www.piccase.sk a/alebo požiadaviek kupujúceho v objednávke.

2.7 V prípade, že kupujúci v objednávke umiestni vlastnú fotografiu mimo zobrazovacích plôch tak, že výsledný produkt by mohol zobraziť motív fotografie nesprávne (najmä lomy na okrajoch produktu), predávajúci môže (ak je presvedčený, že zo strany objednávajúceho išlo o zjavný omyl, či chybu) upraviť dizajn tak, aby dizajn kupujúceho pokrýval celú plochu plastového obalu.

2.8 Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru vyhlasuje, že má všetky práva (najmä autorské) k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim. Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou. Fotografia a/alebo obrazové predlohy tvoria prílohu k objednávke. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za kupujúcim prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov.

2.9 Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „Potvrdenie objednávky“.

2.10 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o 

a) názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
b) údaje o cene a množstve tovaru a o cene dopravy tovaru,
c) údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru,
d) údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa),
e) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.).

2.11 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že

a) kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne,
b) oneskorené doručenie tovaru je zavinené doručovateľom,
c) oneskorené doručenie tovaru je zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2.12 Storno objednávky. Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby doručenia Potvrdenia objednávky, a to priamo vo svojom konte, e-mailom na adrese predávajúceho info@piccase.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 905 412 617. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať (zrušiť) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) Kupujúcim požadovaný plastový obaly pre mobilné telefóny alebo tablety sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena plastového obalu pre mobilné telefóny alebo tablety,
b) nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),
c) Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v Slovenskej republiky a/alebo s dobrými mravmi.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo zaslaná na jeho adresu v lehote štrnástich (14) dní.

III. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

a) dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve a kvalite,
b) tovar zabaliť a odoslať, pričom predávajúci dodá tovar obvykle do piatich (5) pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr však do tridsiatich (30) dní,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe príslušný daňový doklad

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za tovar.

3.3 Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

3.4 Kupujúci je oprávnený na dodanie tovaru v množstve, kvalite, predpokladanom termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.

IV. Kúpna cena

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru pri objednávke tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena). Kúpna cena je uvedené v mene EURO (€) s spolu s príslušnou daňou z pridanej hodnoty.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke www.piccase.sk. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim a súčasne potvrdený Potvrdením objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.3 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky na zľavu alebo darčekovej poukážky môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

4.4 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru pri objednávke tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

a) bezhotovostne okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom služby TrustPay,
b) platba kartou pri objednaní tovaru akceptujeme karty Visa, MasterCard a Maestro,
c) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke (s doplatkom vo výške 0,80 € s DPH)
d) v hotovosti na dobierku u prepravcu (s doplatkom vo výške 0,90 € s DPH)

4.5 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi.

4.6 Kupujúci berie na vedomie, že ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena prepravy tovaru, ktorá vyplýva zo zvoleného spôsobu dodania objednávky. Výška ceny prepravy je uvedená  v týchto VOP a na stránke predávajúceho www.piccase.sk.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1 Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar zabalí, odošle a dodá obvykle v lehote 3-5 pracovných dní, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od Potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim a riadnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim. Tovar, ktorý je skladom na e-shope predávajúci posiela ihneď a ich dodanie závisí od spôsobu prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolil.

5.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.3 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim.

5.4 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi tovaru.

5.5 Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

5.6 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

5.7 Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar predávajúci odosiela (odovzdáva doručovateľovi) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

5.8 V prípade, ak tovar nie je dodaný do tridsiatich (30) dní od potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.9 Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

5.10 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania hradí kupujúci. Tovar bude dodaný prepravnou spoločnosťou Geis Parcel SK, s.r.o. alebo poštou prostredníctvom Slovenskej pošty.

Spôsob dopravy

do 50 €

nad 50 €

Kuriér Geis

2,90 €

zadarmo

Slovenská pošta

1,90 €

zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy.

5.11 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VI. Záruka a reklamačný poriadok

6.1 Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsať štyri (24) mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Súčasne predávajúci poskytuje kupujúcemu tzv. doživotnú záruku na dizajn a samotné technické prevedenie dizajnu na plastových obaloch na mobilné telefóny a tablety, ktorý bol predávajúcim na základe objednávky kupujúceho na plastovom obale na mobilné telefóny a tablety vytvorený podľa bodu 2.2 týchto VOP.

6.2 Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovar ako aj jeho obal riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe vyhodnotenia reklamácie predávajúci môže následne poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar alebo prípadne môže posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú.

6.3 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

6.4 Predávajúci nezodpovedá za vady:

a) ktoré bolo možné zistiť prehliadkou tovaru pri prevzatí tovaru kupujúcim,
b) vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neodbornou alebo násilnou manipuláciou s tovarom,
c) vzniknuté obvyklým opotrebením tovaru,
d) vzniknuté nesprávnym používaním tovaru v rozpore s odporúčaniami predávajúceho.

6.5 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.6 Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať originál daňového dokladu (faktúry), ktorá slúži ako záručný list, ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.

6.7 Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej písomného doručenia.

6.8 Reklamovaný tovar kupujúci zasiela alebo doručuje osobne na adresu ktorejkoľvek prevádzky spoločnosti. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné kontaktovať predávajúceho e-mailom na e-mailovej adrese: info@piccase.sk alebo poštou na adrese predávajúceho: PicCase, s.r.o. so sídlom Kozia 16, 811 03 Bratislava.

6.9 V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho info@piccase.sk alebo telefonicky na tel. Čísle +421 905 412 617. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho, či takúto reklamáciu uzná alebo nie.

6.10 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.11 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.12 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.13 Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

6.14 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6.15 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

VII. Odstúpenie

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.2 Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

7.3 Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu (nie ako dobierku) na adresu PicCase, s.r.o. so sídlom Kozia 16, 811 03 Bratislava, alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

7.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.6 Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

7.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.8 V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,
e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.9 Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nie je možné v prípadoch:

a) CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program ak prebehla jeho inštalácia,
b) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) knihy majú známky používania (čítania, kopírovania).

VIII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov  (ďalej len „ARS“)

8.1 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

8.2 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do deväťdesiatich (90) dní odo dňa jeho začatia. 

IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje predávajúcemu výslovný súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu:

a) fyzická osoba: titul, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu,
b) právnická osobu alebo živnostník: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu,

za účelom ich spracovania a uchovávania vo všetkých informačných systémoch predávajúceho a zasielania marketingových informácií na e-mailovú adresu kupujúceho.

9.2 Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú.

9.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote jedného (1) mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

9.4 Prevádzkovateľ internetových stránok www.piccase.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na dohodnutý účel a nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

X. Cookies

10.1 Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky predávajúceho ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.

10.2 Predávajúci používa cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb.

10.3 Predávajúci na svojich webových stránkach používa nasledovné typy súborov cookie:

a) Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
b) Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa pracuje so stránkami. Slúžia na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
c) Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.

XI. Zákaznícky servis

11.1 Zákaznícke emaily prijaté na adrese www.piccase.sk alebo info@piccase.sk spracuje zákaznícky team predávajúceho čo najskôr, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od ich prijatia.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.picccase.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a akceptácie objednávky), ustanoveniami týchto VOP, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Akceptovaním týchto VOP kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov od predávajúceho o novinkách a akciách týkajúcich sa produktov predávajúceho.

12.5 Prílohu týchto VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

© 2016 PicCase, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok alebo ich častí akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu od PicCase, s.r.o. zakázané.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia